มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

หลักพื้นฐานของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัย ภัย สภาวะภัยและความสูญเสีย
ประเภทของความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย
ประเภทของสภาวะภัย
ประเภทของความสูญเสีย
การบริหารการเสี่ยงภัย ( Risk Management )
ความหมายของการประกันภัย
ประโยชน์ของการประกันภัย
ประเภทของการประกันภัย
การประกันภัยกับการพนัน
คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย
ทฤษฎีและหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย
 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th